hakda

Hyzmatlarymyz

Wagtyň geçmegi bilen bazarlarda iň üýtgeşik üýtgeşmeleriň biri, sarp edijiler üçin elýeterli harytlary we hyzmatlary saýlamagyň giňelmegi boldy.“Ecubes” -iň esasy bäsdeşlik artykmaçlygy, oýnawaç we öý haýwanlary bilen baglanyşykly pudakdaky müşderilerimize agaç-plastmas oýunjaklar, ýumşak elektrik oýnawaçlar, plastmassa-elektrik oýnawaçlar, elektrik haýwan oýunjaklary, ýumşak elektrik haýwan oýunjaklary, awtomatiki haýwan iýmitlendirijisi ýaly SOLUTIONS üpjün etmekdir. , it itleri we beýleki haýwanlar bilen baglanyşykly önümler.Diňe hödürlemek üçin taýýar önümleriň giň toplumy däl, eýsem müşderilerimize özboluşlylyk berýän köp sanly patent dizaýnlary bar.Şeýle hem, ähli dizaýnlary öndürip, her bir müşderiniň islegi boýunça iberip bilýäris.“Ecubes” bilen müşderilerimiz diňe ideýalary üpjün etmeli, galan zatlaryň hemmesine üns bereris!

“Ecubes” täze oýlap tapyjylar we başlangyç kompaniýalary üçin amatly hyzmatlary hödürleýär.Hyzmatlarymyzy her taslamanyň we müşderiniň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin talap edýäris.Hyzmat düşünjelerden tä täjirçilik önümçiligine başlaýar.

Tehniki-ykdysady esaslandyryş

Ösüşiň indiki etaplaryna geçmezden ozal bir oýlap tapyşyň yzarlanmalydygyny ýa-da terk edilmelidigini kesgitlemek.

 • Söwda-ykdysady esaslandyryş
 • Tehniki-ykdysady esaslandyryş
 • Islendik tehniki-ykdysady esaslandyryş meselelerini çözmek üçin wariantlary düzüň (duş gelse)
 • Deslapky intellektual eýeçilige (patentlilik) syn
 • Ösüşiň indiki ädimleri üçin meýilnama düzmek
ýerine ýetirilişi

Çalt prototip

Synag we ulanyjylara baha bermek maksady bilen, bazaryň pikirini almak üçin peýdaly önümçilikden soňky prototipleri dörediň.

 • POC (düşünjäniň subutnamasy) komponentleriniň we ulgam kiçi gurnamalarynyň ösüşi
 • 3D CAD gurallaryny önümçilikden öňki dizaýnlarda ulanýan kiçi gurnamalaryň dizaýny
 • Enjamlaryň önümçiligini guramak üçin önümçilik bölümi bilen aragatnaşyk saklaň
 • Synag we baha bermek maksady bilen az mukdarda önüm prototiplerini üpjün ediň

Bazara baha bermek

Ösüşe goşmaça serişdeleri sarp etmezden ozal önüme bolan islege baha bermek

 • Önümiň deslapky eskizlerini we dizaýnlaryny dörediň
 • Durmuşa meňzeş we fotorealistik düşünje şekilleriniň / görkezişleriniň ösüşi

Önümçilikden öňki tertipnama

Önümiň täjirleşdirilmegi we satuwyň dowamlylygy.

 • Önümçilik üçin dizaýn
 • Önümçilik gurallaryny tertipläň
 • Dürli bazarlarda satmak üçin kadalaşdyryjy talaplary kanagatlandyrmak üçin şahadatnama düzüň
önümçilik

Önümçilik

“Ecubes” diňe bir dizaýn kompaniýasy däl, eýsem önümçilik kompaniýasydyr, müşderilerimiz üçin bir bitewi çözgüt hödürleýäris.

 • Sitata
 • Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin gurşun wagtyny, hil standartyny kesgitläň
 • Ibermek