banner2

Kime hyzmat edýäris

Hyzmatlarymyz

Wagtyň geçmegi bilen bazarlarda iň üýtgeşik üýtgeşmeleriň biri, sarp edijiler üçin elýeterli harytlary we hyzmatlary saýlamagyň giňelmegi boldy.“Ecubes” -iň esasy bäsdeşlik artykmaçlygy, sarp edijileriň elektron pudagynda kiçi elektrik aşhana enjamlary, kiçi elektrik enjamlary, elektrik şahsy saglygy goraýyş önümleri we başgalar ýaly SOLUTIONS üpjün etmekdir.Diňe hödürlemek üçin taýýar önümleriň giň toplumy däl, eýsem müşderilerimize özboluşlylygy berýän köp sanly patentlenen dizaýnlar hem bar.Şeýle hem, ähli dizaýnlary öndürip, her bir müşderiniň islegine görä iberişleri tertipleşdirip bilýäris.“Ecubes” bilen müşderilerimiz diňe ideýalary üpjün etmeli, galan zatlaryň hemmesine üns bereris!

“Ecubes” täze oýlap tapyjylar we başlangyç kompaniýalary üçin amatly hyzmatlary hödürleýär.Her taslamanyň we müşderiniň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hyzmatlarymyzy talap edýäris.Hyzmat düşünjelerden tä täjirçilik önümçiligine çenli başlaýar.

Tehniki-ykdysady esaslandyryş

Ösüşiň indiki etaplaryna geçmezden ozal bir oýlap tapyşyň yzarlanmalydygyny ýa-da terk edilmelidigini kesgitlemek.

 • Söwda-ykdysady esaslandyryş
 • Tehniki-tehniki-ykdysady esaslandyryş
 • Islendik tehniki-ykdysady esaslandyryş meselelerini çözmek üçin opsiýalary düzüň (duş gelse)
 • Deslapky intellektual eýeçilige (patentlilik) syn
 • Ösüşiň indiki ädimleri üçin meýilnamany düzmek
about5
about6

Bazara baha bermek

Ösüşe goşmaça serişde goýbermezden ozal önüme bolan islege baha bermek

 • Önümiň deslapky eskizlerini we dizaýnlaryny dörediň
 • Durmuşa meňzeş we fotorealistik düşünje şekilleriniň / görkezişleriniň ösüşi

Çalt prototip

Bazaryň seslenmesini almak üçin synag we ulanyjylara baha bermek maksatly, soňky önümçilik modellerine gaty ýakyn önümçilikden öňki prototipleri düzüň.

 • POC (düşünjäniň subutnamasy) komponentleriniň we ulgam kiçi gurnamalarynyň ösüşi
 • 3D CAD gurallaryny önümçilikden öňki dizaýnlara ulanyp kiçi gurnamalaryň dizaýny
 • Enjamlaryň önümçiligini guramak üçin önümçilik bölümi bilen aragatnaşyk saklaň
 • Synag we baha bermek maksady bilen önümiň prototiplerini az mukdarda üpjün ediň
about7
about8

Önümçiligiň öňünden taýýarlyk

Önümiň täjirleşdirilmegi we dowam edýän satuwlara taýýarlyk.

 • Önümçilik üçin dizaýn
 • Önümçilik gurallaryny tertipläň
 • Dürli bazarlarda satmak üçin kadalaşdyryjy talaplary kanagatlandyrmak üçin şahadatnama düzüň

Önümçilik

“Ecubes” diňe bir dizaýn kompaniýasy däl, eýsem önümçilik kompaniýasydyr, müşderilerimiz üçin bir bitewi çözgüt hödürleýäris.

 • Sitata
 • Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin gurşun wagtyny, hil standartyny, gaplamasyny kesgitläň
 • Ibermek
about9